Skip to main content

Community Consultation For Quality Of Life: Cardiff

Community Voices Cardiff ran was based in the community-developed Grange Pavilion in Grangetown, Cardiff./ Roedd Lleisiau Cymunedol Caerdydd wedi’i leoli ym Mhafiliwn Grange a ddatblygwyd gan y gymuned yn Grangetown, Caerdydd.

Community Voices Cardiff

Our aim in Cardiff

We aimed to set up a neighbourhood urban room as a place in the heart of a residential community where we could get together with individuals, groups and organisations to share different ways of involving local people in decision making about their area.  

Who we spoke to

The Cardiff urban room began with long-term relationships the team already had in place through Mhairi’s role in Cardiff University’s Community Gateway, Mymuna’s role as founder of Privilege Café, Shoruk’s role as Grange Pavilion Youth Forum leader, and the Grange Pavilion as a community-developed facility. 

We formed a Local Advisory Group with residents, community organisers, urban planners, and representatives from local authorities, arts, wellbeing, education, housing and civic societies.  

Reaching out across our networks, we contacted 90 organisations and spoke to over 1000 people.  Activities ran with local schools, youth groups, wellbeing practitioners and researchers, housing associations, wildlife and park charities, design and planning professionals and academics, and Cardiff Council and Welsh Government. 

Our online map and survey  collected 494 contributions, including 321 pins showing places that people value most in Cardiff.

What’s happening now?

Conversations and comments in the urban room and on the Community Voices Cardiff website highlighted a willingness to continue conversations about how community consultations are run, and how to bring these conversations into the next stages of consultation for Cardiff’s Local Development Plan.

Mymuna hosted a joint Privilege Café / Community Voices Cardiff session in the Senedd in July titled ‘I am NOT hard to reach’, exploring the language used in community consultation. We held a follow-up week of public workshops in November 2022, including inviting back individuals and organisations from the urban room for focused conversations about how to support the community-led creation of Place Plans.  

We will publish a report summarising these activities and are actively continuing conversations with Cardiff Council about potential next steps for a Grangetown Place Plan. We’ll also plan for more events to share our reflections, continue conversations, and collectively plan next steps.

What will we do with what we’ve learned?

We will publish an initial report summarising and reflecting on the Community Voices Cardiff urban room and website.  We’ll feed these reflections into a national report around community consultation in Wales, with recommendations on how to develop more inclusive approaches to community involvement in decision making about their area. This will be published in 2023, and will then feed into a UK-wide summary sharing key findings from all four UK urban rooms.

 

How can people get involved?

We are in discussions with Cardiff Council about ways in which Community Voices Cardiff’s learnings and the networks formed through the urban room can support community involvement in local area Place Plans and the Cardiff Local Development Plan.  If you’d like to be involved in next steps or have ideas or questions, please contact Mhairi, the urban room lead for Cardiff at mcvicarm@cardiff.ac.uk.

 

Welsh / Cymraeg

Ein nod yng Nghaerdydd

Ein nod oedd sefydlu ystafell drefol gymdogaeth fel lle yng nghanol cymuned breswyl lle gallem ddod at ein gilydd gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau i rannu gwahanol ffyrdd o gynnwys pobl leol wrth wneud penderfyniadau am eu hardal.  

Gyda phwy y siaradon ni

Dechreuodd ystafell drefol Caerdydd gyda pherthynas hir dymor roedd y tîm eisoes wedi’i sefydlu drwy rôl Mhairi ym Mhorth Cymunedol Prifysgol Caerdydd, rôl Mymuna fel sylfaenydd y Privilege Café, rôl Shoruk fel arweinydd Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange, a Phafiliwn Grange fel cyfleuster a ddatblygwyd gan y gymuned. 

Fe wnaethom ffurfio Grŵp Cynghori Lleol gyda thrigolion, trefnwyr cymunedol, cynllunwyr trefol, a chynrychiolwyr o awdurdodau lleol, y celfyddydau, lles, addysg, tai a chymdeithasau dinesig.  

Gan estyn allan ar draws ein rhwydweithiau, fe gysyllton ni â 90 o sefydliadau a siarad â dros 1000 o bobl.  Roedd gweithgareddau’n cael eu cynnal gydag ysgolion lleol, grwpiau ieuenctid, ymarferwyr ac ymchwilwyr lles, cymdeithasau tai, elusennau bywyd gwyllt a pharciau, gweithwyr dylunio a chynllunio proffesiynol ac academyddion, yn ogystal â Chyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru. 

Casglodd ein map ar-lein a’n harolwg 494 o gyfraniadau, gan gynnwys 321 o binnau a oedd yn dangos y lleoedd y mae pobl yn gwerthfawrogi fwyaf yng Nghaerdydd.

 

Beth sy’n digwydd nawr?

Fe wnaeth sgyrsiau a sylwadau yn yr ystafell drefol ac ar wefan Lleisiau Cymunedol Caerdydd dynnu sylw at barodrwydd i barhau â sgyrsiau am sut mae ymgynghoriadau cymunedol yn cael eu cynnal, a sut i ddod â’r sgyrsiau hyn i gamau nesaf yr ymgynghoriad ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd.

Cynhaliodd Mymuna sesiwn “Privilege Café/Lleisiau Cymunedol Caerdydd ar y cyd yn y Senedd ym mis Gorffennaf o’r enw ‘I am NOT hard to reach’, gan archwilio’r iaith a ddefnyddir mewn ymgynghoriad cymunedol. Cynhaliwyd wythnos ddilynol o weithdai cyhoeddus ym mis Tachwedd 2022, gan gynnwys gwahodd unigolion a sefydliadau yn ôl o’r ystafell drefol ar gyfer sgyrsiau â ffocws am sut i gefnogi’r gwaith o greu Cynlluniau Lle a arweinir gan y gymuned.  

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad yn crynhoi’r gweithgareddau hyn ac rydym wrthi’n parhau â sgyrsiau gyda Chyngor Caerdydd am y camau nesaf posibl ar gyfer Cynllun Lle Grangetown. Byddwn hefyd yn cynllunio ar gyfer rhagor o ddigwyddiadau i rannu ein myfyrdodau, parhau i gynnal sgyrsiau, a chynllunio’r camau nesaf ar y cyd.

Beth fyddwn ni’n ei wneud â’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu?

Byddwn ni’n cyhoeddi adroddiad cychwynnol yn crynhoi ac yn myfyrio ar ystafell drefol a gwefan Lleisiau Cymunedol Caerdydd.  Byddwn yn bwydo’r myfyrdodau hyn i adroddiad cenedlaethol ynghylch ymgynghoriad cymunedol yng Nghymru, gydag argymhellion ar sut i ddatblygu dulliau mwy cynhwysol o gymryd rhan yn y gymuned wrth wneud penderfyniadau am eu hardal. Caiff hwn ei gyhoeddi yn 2023, ac yna bydd yn bwydo i mewn i grynodeb o’r DU gyfan gan rannu canfyddiadau allweddol o bedair ystafell drefol y DU.

Sut gall pobl gymryd rhan?

Rydym mewn trafodaethau â Chyngor Caerdydd am ffyrdd y gall astudiaethau Lleisiau Cymunedol Caerdydd a’r rhwydweithiau a ffurfiwyd drwy’r ystafell drefol gefnogi cyfranogiad y gymuned mewn Cynlluniau Lle ardal leol a Chynllun Datblygu Lleol Caerdydd.  Os hoffech fod yn rhan o’r camau nesaf neu os oes gennych syniadau neu gwestiynau, cysylltwch â Mhairi, arweinydd ystafell drefol Caerdydd yn mcvicarm@cardiff.ac.uk.

Project Diary

Find out the latest updates from this project!

Project Investigator

Dr Mhairi McVicar
University of Cardiff

Dr Mhairi McVicar is a Reader in the Welsh School of Architecture (WSA), and Academic Lead of Cardiff University’s Community Gateway.

Yr Athro Mhairi McVicar
Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Mhairi McVicar Yr Athro yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA),ac yn Arweinydd Academaidd Porth Cymunedol Prifysgol Caerdydd, llwyfan sy’n cydweithio ag unigolion a sefydliadau yn Grangetown, Caerdydd ar brosiectau partneriaeth, gan gynnwys ailddatblygu Pafiliwn Grange, sy’n eiddo i’r gymuned. Hi yw Cadeirydd Meistr mewn Pensaernïaeth Blwyddyn 2 WSA ac mae’n arwain yr Uned Werth.

Project Partners

Community Consultation For Quality Of Life: Cardiff

Community Voices Cardiff ran was based in the community-developed Grange Pavilion in Grangetown, Cardiff./ Roedd Lleisiau Cymunedol Caerdydd wedi’i leoli ym Mhafiliwn Grange a ddatblygwyd gan y gymuned yn Grangetown, Caerdydd.

Community Voices Cardiff

Our aim in Cardiff

We aimed to set up a neighbourhood urban room as a place in the heart of a residential community where we could get together with individuals, groups and organisations to share different ways of involving local people in decision making about their area.  

Who we spoke to

The Cardiff urban room began with long-term relationships the team already had in place through Mhairi’s role in Cardiff University’s Community Gateway, Mymuna’s role as founder of Privilege Café, Shoruk’s role as Grange Pavilion Youth Forum leader, and the Grange Pavilion as a community-developed facility. 

We formed a Local Advisory Group with residents, community organisers, urban planners, and representatives from local authorities, arts, wellbeing, education, housing and civic societies.  

Reaching out across our networks, we contacted 90 organisations and spoke to over 1000 people.  Activities ran with local schools, youth groups, wellbeing practitioners and researchers, housing associations, wildlife and park charities, design and planning professionals and academics, and Cardiff Council and Welsh Government. 

Our online map and survey  collected 494 contributions, including 321 pins showing places that people value most in Cardiff.

What’s happening now?

Conversations and comments in the urban room and on the Community Voices Cardiff website highlighted a willingness to continue conversations about how community consultations are run, and how to bring these conversations into the next stages of consultation for Cardiff’s Local Development Plan.

Mymuna hosted a joint Privilege Café / Community Voices Cardiff session in the Senedd in July titled ‘I am NOT hard to reach’, exploring the language used in community consultation. We held a follow-up week of public workshops in November 2022, including inviting back individuals and organisations from the urban room for focused conversations about how to support the community-led creation of Place Plans.  

We will publish a report summarising these activities and are actively continuing conversations with Cardiff Council about potential next steps for a Grangetown Place Plan. We’ll also plan for more events to share our reflections, continue conversations, and collectively plan next steps.

What will we do with what we’ve learned?

We will publish an initial report summarising and reflecting on the Community Voices Cardiff urban room and website.  We’ll feed these reflections into a national report around community consultation in Wales, with recommendations on how to develop more inclusive approaches to community involvement in decision making about their area. This will be published in 2023, and will then feed into a UK-wide summary sharing key findings from all four UK urban rooms.

 

How can people get involved?

We are in discussions with Cardiff Council about ways in which Community Voices Cardiff’s learnings and the networks formed through the urban room can support community involvement in local area Place Plans and the Cardiff Local Development Plan.  If you’d like to be involved in next steps or have ideas or questions, please contact Mhairi, the urban room lead for Cardiff at mcvicarm@cardiff.ac.uk.

 

Welsh / Cymraeg

Ein nod yng Nghaerdydd

Ein nod oedd sefydlu ystafell drefol gymdogaeth fel lle yng nghanol cymuned breswyl lle gallem ddod at ein gilydd gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau i rannu gwahanol ffyrdd o gynnwys pobl leol wrth wneud penderfyniadau am eu hardal.  

Gyda phwy y siaradon ni

Dechreuodd ystafell drefol Caerdydd gyda pherthynas hir dymor roedd y tîm eisoes wedi’i sefydlu drwy rôl Mhairi ym Mhorth Cymunedol Prifysgol Caerdydd, rôl Mymuna fel sylfaenydd y Privilege Café, rôl Shoruk fel arweinydd Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange, a Phafiliwn Grange fel cyfleuster a ddatblygwyd gan y gymuned. 

Fe wnaethom ffurfio Grŵp Cynghori Lleol gyda thrigolion, trefnwyr cymunedol, cynllunwyr trefol, a chynrychiolwyr o awdurdodau lleol, y celfyddydau, lles, addysg, tai a chymdeithasau dinesig.  

Gan estyn allan ar draws ein rhwydweithiau, fe gysyllton ni â 90 o sefydliadau a siarad â dros 1000 o bobl.  Roedd gweithgareddau’n cael eu cynnal gydag ysgolion lleol, grwpiau ieuenctid, ymarferwyr ac ymchwilwyr lles, cymdeithasau tai, elusennau bywyd gwyllt a pharciau, gweithwyr dylunio a chynllunio proffesiynol ac academyddion, yn ogystal â Chyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru. 

Casglodd ein map ar-lein a’n harolwg 494 o gyfraniadau, gan gynnwys 321 o binnau a oedd yn dangos y lleoedd y mae pobl yn gwerthfawrogi fwyaf yng Nghaerdydd.

 

Beth sy’n digwydd nawr?

Fe wnaeth sgyrsiau a sylwadau yn yr ystafell drefol ac ar wefan Lleisiau Cymunedol Caerdydd dynnu sylw at barodrwydd i barhau â sgyrsiau am sut mae ymgynghoriadau cymunedol yn cael eu cynnal, a sut i ddod â’r sgyrsiau hyn i gamau nesaf yr ymgynghoriad ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd.

Cynhaliodd Mymuna sesiwn “Privilege Café/Lleisiau Cymunedol Caerdydd ar y cyd yn y Senedd ym mis Gorffennaf o’r enw ‘I am NOT hard to reach’, gan archwilio’r iaith a ddefnyddir mewn ymgynghoriad cymunedol. Cynhaliwyd wythnos ddilynol o weithdai cyhoeddus ym mis Tachwedd 2022, gan gynnwys gwahodd unigolion a sefydliadau yn ôl o’r ystafell drefol ar gyfer sgyrsiau â ffocws am sut i gefnogi’r gwaith o greu Cynlluniau Lle a arweinir gan y gymuned.  

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad yn crynhoi’r gweithgareddau hyn ac rydym wrthi’n parhau â sgyrsiau gyda Chyngor Caerdydd am y camau nesaf posibl ar gyfer Cynllun Lle Grangetown. Byddwn hefyd yn cynllunio ar gyfer rhagor o ddigwyddiadau i rannu ein myfyrdodau, parhau i gynnal sgyrsiau, a chynllunio’r camau nesaf ar y cyd.

Beth fyddwn ni’n ei wneud â’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu?

Byddwn ni’n cyhoeddi adroddiad cychwynnol yn crynhoi ac yn myfyrio ar ystafell drefol a gwefan Lleisiau Cymunedol Caerdydd.  Byddwn yn bwydo’r myfyrdodau hyn i adroddiad cenedlaethol ynghylch ymgynghoriad cymunedol yng Nghymru, gydag argymhellion ar sut i ddatblygu dulliau mwy cynhwysol o gymryd rhan yn y gymuned wrth wneud penderfyniadau am eu hardal. Caiff hwn ei gyhoeddi yn 2023, ac yna bydd yn bwydo i mewn i grynodeb o’r DU gyfan gan rannu canfyddiadau allweddol o bedair ystafell drefol y DU.

Sut gall pobl gymryd rhan?

Rydym mewn trafodaethau â Chyngor Caerdydd am ffyrdd y gall astudiaethau Lleisiau Cymunedol Caerdydd a’r rhwydweithiau a ffurfiwyd drwy’r ystafell drefol gefnogi cyfranogiad y gymuned mewn Cynlluniau Lle ardal leol a Chynllun Datblygu Lleol Caerdydd.  Os hoffech fod yn rhan o’r camau nesaf neu os oes gennych syniadau neu gwestiynau, cysylltwch â Mhairi, arweinydd ystafell drefol Caerdydd yn mcvicarm@cardiff.ac.uk.

Project Diary

Find out the latest updates from this project!

Project Investigator

Dr Mhairi McVicar
University of Cardiff

Dr Mhairi McVicar is a Reader in the Welsh School of Architecture (WSA), and Academic Lead of Cardiff University’s Community Gateway.

Yr Athro Mhairi McVicar
Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Mhairi McVicar Yr Athro yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA),ac yn Arweinydd Academaidd Porth Cymunedol Prifysgol Caerdydd, llwyfan sy’n cydweithio ag unigolion a sefydliadau yn Grangetown, Caerdydd ar brosiectau partneriaeth, gan gynnwys ailddatblygu Pafiliwn Grange, sy’n eiddo i’r gymuned. Hi yw Cadeirydd Meistr mewn Pensaernïaeth Blwyddyn 2 WSA ac mae’n arwain yr Uned Werth.

Project Partners