Skip to main content

Cardiff

Community Voices Cardiff

The online mapping platform for Cardiff has now launched and you can take part by visiting the Commonplace platform. / Mae’r platfform mapio ar-lein ar gyfer Caerdydd bellach wedi’i lansio a gallwch gymryd rhan drwy ymweld â’r platfform Commonplace.  https://communityvoicescardiff.commonplace.is/

The Urban Room in Cardiff is now open in the yellow room at the Grange Pavilion, Grange Gardens, Cardiff, CF11 7LJ, until May 28th / Mae’r ystafell drefol yng nghaerdydd bellach ar agor yn yr ystafell felen ym Pafiliwn Grange, Grange Gardens, Caerdydd, CF11 7LJ, tan Fai 28ain.

The Grange Pavilion first launched in 2012 as a partnership project between a residents’ group, the Grange Pavilion Project, Grangetown Community Action, Cardiff University, Community Gateway, and Cardiff Council, to redevelop a previously vacant bowls pavilion into a top quality community facility. The redeveloped facility opened in 2020, providing affordable space-for-hire, free use of space for free community-led activities, a community-focused café offering employment and training opportunities to local young people, outdoor gardening, growing opportunities and public amenities in a popular neighbourhood park.  

The Grange Pavilion is managed by the Grange Pavilion CIO, made up of 60% local residents and 40% organisational partners, including Cardiff University, Cardiff and Vale College, Taff Housing, Cardiff Bay Rotary Club, and RSPB Cymru. 

https://grangepavilion.wales/about/

Mae peilot Caerdydd wedi’i leoli ym Mhafiliwn Grange, cyfleuster a reolir gan y gymuned ym Mharc Gerddi’r Grange, Grangetown, Caerdydd.  Lansiwyd Pafiliwn Grange am y tro cyntaf yn 2012 fel prosiect partneriaeth rhwng grŵp trigolion, Prosiect Pafiliwn Grange, Gweithredu Cymunedol Grangetown, Prifysgol Caerdydd, Porth Cymunedol a Chyngor Caerdydd, i ailddatblygu pafiliwn bowlio a arferai fod yn wag yn gyfleuster cymunedol o’r safon uchaf. Agorodd y cyfleuster wedi’i ailddatblygu yn 2020, gan ddarparu lle fforddiadwy i’w logi, gofod i’w ddefnyddio’n rhad ac am ddim ar gyfer gweithgareddau am ddim a arweinir gan y gymuned, caffi sy’n canolbwyntio ar y gymuned sy’n cynnig cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc leol, cyfleoedd i arddio a thyfu yn yr awyr agored a chyfleustodau cyhoeddus mewn parc poblogaidd i’r gymdogaeth.

Rheolir Pafiliwn Grange gan Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) Pafiliwn Grange, sy’n cynnwys 60% o drigolion lleol a 40% o bartneriaid sefydliadol, gan gynnwys Prifysgol Caerdydd, Coleg Caerdydd a’r Fro, Tai Taf, Clwb Rotari Bae Caerdydd ac RSPB Cymru.

About Grange Pavilion

Urban room / Ystafell drefol
Urban Rooms are physical spaces where people can go to understand, debate and get involved in the past, present and future of where they live, work and play. The purpose of these Urban Rooms is to foster meaningful connections between people and place, using creative methods of engagement to encourage active participation in the future of our buildings, streets and neighbourhoods.
Mae ystafelloedd trefol yn ofodau ffisegol lle gall pobl fynd i ddeall, dadlau a chymryd rhan yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol lle maent yn byw, yn gweithio ac yn chwarae. Diben yr ystafelloedd trefol hyn yw meithrin cysylltiadau ystyrlon rhwng pobl a lle, gan ddefnyddio dulliau creadigol o ymgysylltu i annog cyfranogiad gweithredol yn nyfodol ein hadeiladau, strydoedd a chymdogaethau.
Quality of Life for Cardiff / Ansawdd Bywyd i Gaerdydd

 The CCQOL project will continue work with our collaborators in local authority and with local individuals, businesses and organisations to test how an ‘urban room’ can provide a place for people to share their views on a range of local issues about their local area, including how their local area can support health and wellbeing, what matters in housing, the importance of the natural environment, and how young people can shape the future of their local area.

Bydd y prosiect CCQOL yn parhau i weithio gyda’n cydweithwyr mewn awdurdodau lleol ac unigolion, busnesau a sefydliadau lleol i brofi sut y gall ‘ystafell drefol’ gynnig lle i bobl rannu eu barn ar ystod o faterion lleol am eu hardal leol, gan gynnwys sut y gall eu hardal leol gefnogi iechyd a lles, beth sy’n bwysig ym maes tai, pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol, a sut y gall pobl ifanc lunio dyfodol eu hardal leol.

Project Diary

Find out the latest updates from this project!

Project Investigator

Dr Mhairi McVicar
University of Cardiff

Dr Mhairi McVicar is a Reader in the Welsh School of Architecture (WSA), and Academic Lead of Cardiff University’s Community Gateway.

Yr Athro Mhairi McVicar
Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Mhairi McVicar Yr Athro yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA),ac yn Arweinydd Academaidd Porth Cymunedol Prifysgol Caerdydd, llwyfan sy’n cydweithio ag unigolion a sefydliadau yn Grangetown, Caerdydd ar brosiectau partneriaeth, gan gynnwys ailddatblygu Pafiliwn Grange, sy’n eiddo i’r gymuned. Hi yw Cadeirydd Meistr mewn Pensaernïaeth Blwyddyn 2 WSA ac mae’n arwain yr Uned Werth.

Project Partners