Skip to main content

The Urban Room in Cardiff closed last week! We’ve had (so far) 145 responses on comment on the map of your neighbourhood and 72 responses on the participation survey, but you can still make contributions to the map – https://communityvoicescardiff.commonplace.is/

Take a look at instagram page to see some of great moments from over the 2 weeks! https://www.instagram.com/voicescardiff/

Here are just some of the highly valuable comments made during the Local Advisory Panel sessions –

“The information people spend time providing, disappears into a black hole”

“The community isn’t hard to reach, they just feel over-consulted”

“Don’t call it consultation! Call it listening, supporting, enabling”

“The only way it works is by having a year-to-year long term relationships with community – doesn’t work any other way”

Thank you to all those involved with the project and for all of the amazing contributions made.

Caeodd yr Ystafell Drefol yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf! Rydym wedi cael (hyd yn hyn) 145 o ymatebion ar rowch sylwadau ar fap eich cymdogaeth a 72 o ymatebion ar yr arolwg cyfranogiad, ond gallwch barhau i wneud cyfraniadau i’r map – https://communityvoicescardiff.commonplace.is/

Edrychwch ar dudalen Instagram i weld rhai o’r eiliadau gwych o dros y pythefnos! https://www.instagram.com/voicescardiff/

Dyma rai o’r sylwadau gwerthfawr iawn a wnaed yn ystod sesiynau’r Panel Cynghori Lleol –

“Mae’r wybodaeth y mae pobl yn treulio amser yn ei ddarparu, yn diflannu i dwll du”

“Nid yw’n anodd cyrraedd y gymuned, maen nhw’n teimlo eu bod wedi cael eu gor-ymgynghori”

“Peidiwch â’i alw’n ymgynghoriad! Galwch ef yn gwrando, yn cefnogi, yn galluogi”

“Yr unig ffordd y mae’n gweithio yw drwy gael perthynas hirdymor o flwyddyn i flwyddyn gyda’r gymuned – nid yw’n gweithio mewn unrhyw ffordd arall”

Diolch i bawb sy’n ymwneud â’r prosiect ac am yr holl gyfraniadau anhygoel a wnaed.